Inzicht op Toezicht

Het toezicht op het onderwijs is aan het wijzigen. De Wet op het onderwijstoezicht is door beleidsvisies van de Minister van OCW aangescherpt, de Inspectie is bezig met pilots rond vernieuwd toezicht, en toezichthouders zelf worden gevolgd door de maatschappij. De recente uitspraak van de ondernemerskamer over het faillissement van Meavita heeft expliciet gemaakt dat ook toezichthouders ter verantwoording kunnen worden geroepen.

Met het management-development traject ‘Inzicht op toezicht’ wil Prano toezichthouders in het onderwijs in staat stellen, zich beter voorbereiden op de steeds complexere taak die zij op zich hebben genomen.

 

Aan de orde komen elementen zoals:

1. Het wettelijk kader.

2. De middelen en bevoegdheden van de toezichthouder.

3. De uitdagingen waarvoor de toezichthouder gesteld wordt door de soms onvolledige informatie met oplossingsrichtingen.

4. De uitdagingen waarvoor de toezichthouder gesteld wordt door het verschil tussen de wettelijke regels enerzijds en anderzijds de maatschappelijke normen en de wisselende standpunten over wat goed onderwijs is.

 

Inhoud van het management-development traject

Het programma is modulair opgebouwd binnen het analytisch kader van het Autonoom Kwaliteitsmanagement Model (AKM). Er zijn binnen PRANO drie soorten modules ontwikkeld:

1. Basiskennis: In deze modules wordt informatie uit wetgeving en literatuur overgedragen. Het gaat hierbij over informatie die binnen het onderwijsveld is gedeeld en bij onderwijswerkers bekend kan zijn.

2. Verdiepingskennis: In deze modules wordt informatie aangereikt uit domeinen waarmee onderwijswerkers minder bekend zullen zijn.

3. Toepassingen: In deze modules worden theoretische inzichten toegepast op probleemgebieden in de praktijk of op de organisatie voor wie de cursus wordt gegeven.

 

Drie onderwijsvormen

1. Standaard:

In deze variant wordt een op uw onderwijssector toegesneden selectie van zes modules aangeboden. De stof wordt over drie bijeenkomsten op verschillende dagen verdeeld. Elke bijeenkomst bestaat uit twee sessies van ongeveer anderhalf uur met een pauze van half uur.

2. Maatwerk:

In een vooroverleg wordt met u afgestemd welke basiskennis-modules voor uw organisatie niet relevant zijn omdat uw medewerkers daar al voldoende vertrouwd mee zijn, en in welke toepassingen van het AKM-model u in het bijzonder geïnteresseerd bent. In deze variant is de duur van bijeenkomsten afhankelijk van de in overleg met u geselecteerde modules. Het aantal bijeenkomsten en de duur van sessies zullen in overleg met u worden bepaald.

3. Verkorte variant ‘Toezicht start AKM’

Er is een versneld traject waarin de kernpunten van de basismodules in één bijeenkomst worden uiteengezet met daarop volgend een discussie waarin de kerninzichten worden toegepast op de eigen organisatie.

Doelgroep

Het management-development traject ‘Inzicht op Toezicht’ van Prano zal met name geschikt zijn voor leden van een raad van toezicht, die het toezichthouderschap combineren met een of meer andere (maatschappelijke) functie(s). In de bijeenkomst(en) zal echter ook worden ingegaan op thema’s die voor de meer doorgewinterde toezichthouders interessant zijn.

Tarief

Op basis van de voorgesprekken wordt een offerte op maat gemaakt.

Cursusmateriaal

Bij elke module is er off-line en on-line cursusmateriaal. Deelnemers aan de cursus ontvangen hiervan een overzicht met – voor zover nodig – een toegangscode. In het on-line cursusmateriaal zitten opdrachten die de cursisten zelfstandig in eigen tempo kunnen maken. De opdrachten worden niet beoordeeld met een cijfer maar worden desgewenst besproken in de cursus.

Bij het toepassen van inzichten op de praktijk zullen er werkopdrachten worden gegeven. Als ervoor gekozen is het AKM-model op de eigen organisatie toe te passen, zullen deelnemers worden uitgenodigd beknopt op papier uit te schrijven hoe zij dit model denken te kunnen toepassen in hun organisatie. De uitwerking van deze opdrachten zal centraal staan slotsessie.