Lezing Big Data en Privacy

 
Een maatschappij die beheerst wordt door ‘Big Data’ lijkt geen ruimte meer te bieden voor de privacy.

 In deze lezing wordt ingegaan op de mate waarin de privacy bedreigd wordt door de dataficatie van de samenleving, en de wijze waarop de privacy hiertegen beschermd kan worden.

In de lezing zal zowel aandacht worden besteed aan de algemene, technische aspecten rond Big Data en privacy als aan het op dit moment van kracht zijnde wettelijke kader; inclusief de wet Data-lekken, welke van kracht is per 1-1-2016. Dit zal worden toegesneden op het verzamelen van persoonsgegevens.

door: Dr. Thieu Kuijs